För en tryggare vardag

Bokföringsnämnden om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Bokföringsnämnden har den 28 april tagit upp frågan om avskrivningar i bostadsrättsföreningar och kommer med ett klargörande om att progressiv avskrivning av byggnader inte är tilllämpligt.

Här är uttalandet från bokföringsnämndens hemsida:

Det har framkommit att BFN:s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.

BFN:s ambition är att nämndens regler inte ska ändras alltför ofta och att en utvärdering ska göras inom de närmaste åren. Dagens beslut innebär ett klargörande som har en sådan principiell betydelse att det inte är önskvärt att vänta till dess att den planerade utvärderingen äger rum.
BFN har i dag tagit upp frågan om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

Den 9 maj kom förtydligandet i K2-regelverket
:

Ändringarna innebär att det i kommentaren till kapitel 10 under rubriken Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader och att den metod som ska väljas ska bäst återspegla hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.


Det förtydligas också att en felaktig bedömning av avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Ändringarna innebär inte en ändring i sak utan ett förtydligande av vad som har gällt sedan tidigare.


Vad innebär detta för bostadsrättsföreningar som tillämpar progressiv avskrivning?


Avskrivningen måste från 2014 göras linjärt, degressivt eller produktionsberoende. Detta kommer att betyda större avskrivningskostander i bokslutet. Styrelsen har då två olika vägar att gå: Höja avgifterna för att täcka den ökade bokföringsmässiga kostnaden, eller välja att ha ett bokföringsmässigt underskott i bokslutet ett tag framöver. 


Läs mer på bokföringsnämndens hemsida.


Läs vad vi skrivit tidigare om avskrivningar i bostadsrättsföreningar:


Nya regler för avskrivningar i bostadsrättsföreningar


Avskrivningar i bostadsrättsföreningar

FAR föreslår övergångsregler för Bostadsrättsföreningar

Nya regler för årsredovisning i BRFEkonomisk förvaltning i hela Sverige

Läs mer om hur ekonomisk förvaltning på distans fungerar. Vi har en lösning för din bostadsrättsförening oavsett om den finns i Stockholm eller Öresund.