För en tryggare vardag

Elsäkerhet i bostadsrättsföreningen


För den som sitter i styrelsen på en äldre förening kan det vara bra att veta lite om vad som gäller gällande husets elsystem.


Det finns inte reglerat någon maximal livslängd för en befintlig elanläggning. Det är innehavaren av elanläggningen som är ansvarig för att den underhålls på ett sätt så att säkerhetsnivån minst motsvarar det skick den hade då den ursprungligen utfördes. Innehavaren ska fortlöpande kontrollera elanläggningen så att den uppfyller lagstiftningens krav. (4 §starkströmsförordningen (2009:22) samt 2 § ELSÄK-FS 2008:3). Om det finns brister så är anläggningsinnehavaren skyldig att åtgärda dessa (8 § ELSÄK-FS2008:3).


I en bostadsrättsförening är det både bostadsrättshavaren och föreningen som är anläggningsinnehavare. Uppdelningen av ansvar beror på föreningens stadgar, men vanligtvis ansvarar bostadsrättshavaren för säkringsskåpet, eluttag och strömbrytare. Föreningen ansvarar för ej synliga elledningar i väggar, golv och tak, samt elledningar fram till säkringsskåpet.


Som styrelse bör man tänka på att ha med elsystemet i underhållsplanen och se till att regelbundet kontrollera och åtgärda brister såsom trasiga kåpor, eluttag, strömbrytare osv. i de gemensamma utrymmena.