För en tryggare vardag

Dags för föreningsstämma


Bostadsrättsföreningens ordinarie stämma ska hållas inom det första halvåret efter bokslutet. Det är styrelsens ansvar att förbereda och hålla i stämman. Om man vill kan man anlita en extern mötesordförande som håller i stämman. Det kan vara ett bra sätt att få mötet att flyta på ett bra sätt, samtidigt som alla som vill får komma till tals. Stämmans ordförande ska se till alla medlemmars bästa.


Kallelse

I stadgarna brukar det anges inom vilket tidsintervall som årsstämman skall hållas. Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska ordinarie föreningsstämma hållas inom 6 månader efter utgånget räkenskapsår. Dock är det styrelsen som bestämmer tid och plats.


Bestämmelser om när och hur kallelsen till stämman skall ske finns också i stadgarna, enligt lagen om ekonomiska föreningar tidigast 4 veckor och senast två veckor före mötet. Dagordning ska medfölja kallelsen. De ärenden som måste finnas på dagordningen enligt lag är:


  • beslut om fastställande av resultat och balansräkning
  • beslut om resultatdisposition och
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.


Alla de ärenden som man avser att behandla på stämman måste framgå i kallelsen.


Motioner

Förslag från medlemmar ska ha kommit in till styrelsen inom viss tid som anges i stadgarna, oftast innan februari månads slut.

Dessa förslag som kallas för motioner ska tas upp i dagordningen och motionerna i sin helhet ska antingen finnas med som bilaga till kallelsen eller finnas tillgängliga för medlemmarna på plats som anges i kallelsen.


Propositioner

Förslag som styrelsen hänskjuter till stämman att besluta om, propositioner, ska också finnas tillgängliga på samma sätt i god tid innan stämman för medlemmarna att ta del av.


Att förbereda innan stämman, checklista:


  • Kallelse med dagordning

  • Motioner och motionssvar. Lämpligt är att styrelsen lämnar ett förslag till hur stämman ska behandla en motion –”bifaller” ”avslås” eller ”anses besvarad”. Det senare som en lite ”mjukare”sätt att avslå en motion som inte innehåller något konkret förslag till beslut.

  • Årsredovisning med resultatdisposition och verksamhetsberättelse. Förbered gärna med grafer och diagram så att årsredovisningen på ett enkelt sätt kan visas och förklaras på stämman

  • Röstlängd – en medlemsförteckning, varje medlem har en röst, om flera medlemmar äger en bostadsrättslägenhet tillsammans har de dock bara en röst.

  • Avprickningslista -röstlängden bör också kopieras upp till avprickningslistor, enklast är om medlemmarna prickas av när de kommer in i lokalen.

  • Förbered med röstlappar utifall det blir aktuellt med sluten omröstning. Oftast tas beslut med acklamation eller handuppräckning, men om någon medlem kräver ska alltid sluten omröstning göras.

  • Om föreningen har många medlemmar, förbered med färgade lappar för röstning, röda för nej och gröna för ja t.ex.


Ladda ned checklistan:


  checklista föreningsstämman.pdf