För en tryggare vardag

Valberedning bostadsrättsförening


På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Ofta har föreningen en valberedning som har tagit fram kandidater för stämman att besluta om. Vilka som är valbara till styrelsen regleras i föreningens stadgar. Den som är omyndig eller belagd med näringsförbud kan inte väljas till styrelsen. Oftast krävs det att man är medlem i bostadsrättsföreningen eller tillhör bostadsrättshavarens hushåll.


Styrelsens ansvar

Styrelsen har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och fastighetsägaransvaret sköts på ett tillfredsställande sätt.


Vad är en valberedning?

En valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen vars mål är att förbereda val av styrelsemedlemmar och suppleanter. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och presentera dessa inför årsstämman. Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv vilket är stämmans uppgift. Däremot är det inte en valberednings uppgift att ingå i styrelsearbetet.

Valberedningens roll i en bostadsrättsförening är att säkerhetsställa att föreningen har en fungerande styrelse. Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar, styrelsen har inte mandat att styra eller påverka valberedningens arbete. 

Det slutliga valet av styrelse sker av medlemmarna på stämman oavsett valberedningens förslag. Stämman har alltså möjlighet att föreslå andra kandidater än de som valberedningen presenterar.

En del av valberedningens arbete är att se till att de förslagna kandidaterna ska få en grundlig information om vad uppdraget innebär. En annan är att intervjua styrelsen för att ta reda på hur samarbetet fungerar och vilka kompetenser som styrelsen skulle behöva kompletteras med.

Det finns inget lagkrav på att föreningen ska ha en valberedning, men däremot brukar det fastslås i föreningens stadgar att en sådan ska finnas.